DiskografiUtvald

En Midvintersaga

En midvinternatt
ACD 43 (2003)
LYCKOLEGEND & NORDISK NATURSYMFONI Nr 3 ”EN MIDVINTERSAGA” op. 211 1981:
(LEGEND OF JOY & NORDIC NATURE SYMPHONY No3 ”A MIDWINTER SAGA”)

Lyckolegend (Legend of Joy)
EN MIDVINTERSAGA (A MIDWINTER SAGA)
Vinteraning (Anticipating Winter)
Advent (Advent)
Juletid (Christmastide)
Midvinternatt (Midwinter Night) Listen
Stjärnesång (Song of the Stars)
Nyårsvaka (New Years Vigil)
Vintersymfoni (Winter Symphony)

Tankar i Juletid
Julen med sin magiska kraft att förändra människan och hennes beteende, är något av en gåta! Ursprunget må ha varit hedniskt eller religiöst, den är förmer än sitt ursprung, en ljusets manifestation under det mörka vinterhalvåret, när livet därute är fruset!
Julen, en förunderlig tid, då annars stela och tröga medborgare bär in skog i vardagsrummet och på densamma, frenetiskt och utan större urskiljning, upphänger de mest kolorerade dekorationer av allehanda slag och material.
I hisnande oproportioner intages föda, bortgives presentförpackade onyttigheter, fördelas blöta ömhetsbetygelser till både nära och mindre kära!
Huvudrollen i denna upp- och nedvända värld innehas av julens största personlighet – tomten! Denna märkliga figur i folktron, har här i Sverige fått sin karaktär danad av Viktor Rydberg och Jenny Nyström.
Dessa båda har givit tomten det givmilda och omhuldade sinnelag, som gjort honom till en älskad och efterlängtad figur av både barn och vuxna.
Tanken på att komponera ett större verk med anknytning till vintern och dess helger, var en av mina allra första kompositionsidéer. Anno 1955 påbörjades arbetet och framskred dithän, att det melodiska materialet var nästan klart och satsen Vintersymfoni skissad för stor orkester.
Att så här ett kvarts sekel senare fortsätta och fullborda kompositionen, blir något av en emotionell tidsresa! Vandrande i minnesdiset återupplever jag barn- och ungdomstidens hänförelse inför den första snön, isblommor på fönsterrutan, fladdrande norrsken i en stjärnljus vinternatt och snöflingors virvlande dans i en oändlig vintervärld. Med vår tids rika möjligheter att genom elektroniken skapa fantasimusik, fri i tid och rum, tror jag mig på bästa sätt ha förvaltat min gamla dröm om En Midvintersaga!

Thoughts at Christmastide
Christmas, with its magical power to change mankind, is still something of a myste-ry! It has grown greater than its origins, whether they were religious or heathen – a festival of light during the darkness of the winter, when life out there is frozen solid!
Christmas – a time of wonder, when otherwise rigid, dull citizens bring the forest into their living-rooms and adorn it frenetically and indiscriminately with the most colorful decorations of all kinds and materials. Food is consumed with a breathtak-ing sense of disproportion, gift-wrapped uselessness is given away, and wet tokens of affection are distributed to loved ones and not-so-loved-ones!
The main part in this topsy-turvey world is played by Christmas’ great star: Tomten himself! In Sweden this remarkable figure has developed through folk tradition into a generous and much-cherished personality – beloved and welcomed by both children and adults.
The idea of composing a large work dealing with winter and its holidays was one of my very first inspirations. I began in 1955 and reached the point at which the melodic material was almost complete and the movement “Winter Symphony” was sketched for large orchestra.
Now, a quarter of a century later, I find myself on an emotional journey through time, continuing the composition and concluding it! Wandering through my paradise of memory I relive my childish and youthful raptures of anticipating the first snow, ice-fern on the windowpane, the flickering northern lights in a tarry winter sky and the whirling dance of the snowflakes in an infinite world of winter. Thanks to the rich electronic opportunities our time offers for creating imaginative music, free in time and space, I believe I have found the best way to preserve my old dream of A MIDWINTER SAGA.