StudioUtvald

Andromeda bild- och musikstudio

Andromeda, privatägd bild- och elektronmusikstudio, som grundades 1959 med en primitiv utrustning och sedan i efterhand har utvecklats till vad den är idag: en originell och berömd tonsättarverkstad för vår tids musik!

Andromeda 2011
360-graders panorama av Andromeda, 2011

I den analoga Andromedastudion finns 32-kanalig bandspelare, mixerbord, ett stort antal ljudbearbetningsapparater och synthesizers. Allt efterhand har studion kompletterats med digital utrustning och datorer med olika musikprogram.
Andromatic från 1967 är förmodligen världens äldsta analoga synthesizer med polyfoni och sequencer. Den utställdes ett flertal gånger i olika konstsammanhang (bild från ”Den immateriella processen”
på Galleri Samlaren 1968 i Stockholm).

Studions specialbyggda synthesizers ger förutom ett personligt ”sound” även helt nya möjligheter att musicera, t.ex. DIMI-O (1970/71), där man framför en TV-kamera,
i tomma luften, kan musicera på en ”immateriell“ tolvtonsskala!
De toner man får fram på det sättet (eller genom att använda en vanlig klaviatur), kan registreras på en TV-monitor i form av ett grafiskt partitur. Det kan sedan avsökas i valfritt tempo, fram eller baklänges, uppifrån eller nerifrån, samtidigt som olika förändringar av ljudet och antalet registrerade toner är möjliga.
DIMI-S (även kallad Kärleksmaskinen) möjliggör ljud- och ljusgenerering genom hudkontakt och reagerar på emotionella förändringar hos exekutörerna!

Dessa tre instrument har utvecklats i samråd med den finske fysikern Erkki Kurenniemi.

Vizumstämpel
Andromedas Vizumstämpel
Glöm inte att få ditt pass stämplat!

Blomlinje

Stödförslag

(som dessvärre inte rönte någon framgång)

1994-07 Till Konstnärsnämnden: förslag om att tilldela Ralph Lundsten inkomstgaranti

1998-05-28 Till kulturministern: om bevarande av Studio Andromeda

2000-01-21: Statens Musiksamlingars upprop om bevarande av Andromeda

2001-04-19 Musikmuseets förslag till skapande av Synt- och elektronmusikcentrum kring Andromeda

2004-03-17 Statens musiksamlingars förslag till Kungliga Tekniska Högskolan: KTH:s stora pris till Ralph Lundsten

Studio 2004Studion 2004

StudionAndromatic
Studion 2001 1967

Andromatic
Andromatic (ovan t.h. utställd med ljusterminal)

DIMI-O, 1970/71
DIMI-O, 1970/71

DIMI-A, 1970
DIMI-A, 1970

Moog 2 C
Moog 2 C, köpt 1975

DIMI-O
DIMI-O

DIMI-S
DIMI-S, 1972

Ljuddar
Ljuddar, 1968

Studion på 1980-talet
Studion på 1980-talet
Den finske fysikern och syntkonstruk­tören Erkki Kurenniemi på besök hos vännen Ralph Lundsten 2002.

Epilog

Ralph Lundstens slutord om Andromeda-epoken 1959–2014
(ur boken En själens vagabond)

Redan på 1990-talet började planering för att bevara min musikstudio Andromeda till eftervärlden.

Dåvarande chef för Musikmuseet (sedermera Musik- och teatermuseet, nu Statens Musikverk) Krister Malm arbetade hårt för att genomföra projektet: Synt- och elektronmusik­centrum kring Andromeda.

Både Krister Malm och hans efterträdare 2000, Stefan Bohman, ansåg att det bästa vore att studion fanns kvar i det ”rosa sagoslottet” och därmed inkluderades hela fastigheten Tollare 1:10 i Musikmuseets projekt. När sedan Stefan Bohman blev chef för Strindbergsmuseet, efterträddes han 2008 av Hans Riben, som innan dess varit Musikmuseets arkivarie med ansvar för bland annat den digra Lundstensamlingen.

Musikmuseets chefer tillsammans med Nacka kommuns starke man Erik Langby, har varit de drivande krafterna för detta museums tillkomst och 2005 kallade Nacka kommun till en presskonferens där museiprojektet: Ralph Lundstens Universe presenterades. Nämnas bör att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth dessförinnan hade välsignat vårt museiprojekt!

Ett kvarts sekels drömmar och arbete krossades, när Erik Langby 2012 bytte jobb och Musikmuseets chef Hans Riben anno 2013 blev ”entledigad”, och de nya makthavarna inte var intresserade av ett Andromeda-museum. De kunde dock tänka sig att plocka ner och arkivera studion…

Betänk vilken donation de tackade nej till! En tekniskt och visuellt exklusiv analog musikstudio, med en levande verksamhet i Sveriges mest omskrivna och fantasirika hus (ett Fantasy Center). Studion har varit i drift i över 50 år och innehåller flera unika synthesizers: Andromatic, världens troligen äldsta synt med polyfoni och sequencer, Kärleksmaskinen Dimi-S (skämtsamt kallad Sexofonen), ett slags emotionell lögndetektor, där man med känsloyttringar via hudkontakt skapar ljud och bild, Dimi-O där man kan spela i tomma luften framför en kamera och ”se” ljudet på en bildskärm, eller i valfritt tempo avsöka och variera inprogrammerade toner och kluster och därmed skapa atonala tonföljder och avancerade grafiska partitur. På min hemsida www.andromeda.se är såväl hus som studio och synthesizers dokumenterade. Mitt hem, studio och min musik är en slags sällsam helhet och kan skämtsamt falla under devisen ”ett liv i synt” eller ”otakt är världens lön”!

Andromeda bild- och Elektronmusikstudio startades i liten skala år 1959, i en kall och oeldad sommarstuga och mötte sitt öde på sin 55-årsdag 2014 i träslottet Frankenburg. Det var sommaren 1970 jag inköpte detta då förfallna kråkslott, som rustades upp till ett av Sveriges mest kända och avfotograferade hus, även kallat ”det rosa sagoslottet”.

Hela den långa tiden (55 år) sparade jag allt av allmänt intresse för att skänka det till Musikmuseets Lundstensamling!!!

Ingen musikinstitution har under åren visat något intresse för att stödja studion eller museiprojektet, trots att en statlig elektronmusik­utredning tidigt konstaterade att merparten av all svensk elektron­musik kommit från Andromedastudion!!!

Grusade museiförhoppningar tvingade året 2014 fram ett avyttrande av fastigheten. En epok gick i graven på grund av sedvanlig kollegial avundsamhet och kulturell omdömeslöshet av tanklösa makthavare (de har bland annat funnits på Fylkingen, EMS, Föreningen Svenska Tonsättare (FST), STIM, Musikaliska Akademien, Konstnärsnämnden, Statens Musikverk, P2s och TVs musikredaktioner).

Skapandet har varit min personliga frihet, glädje och lycka, och jag är naturligtvis inte den enda egensinniga upphovsman som mötts av motstånd och oförståelse – livet är trots allt fullt av viskösa stoppklossar.

Må det ljusa minnet av Det rosa sagoslottet, Andromeda Bild- & Elektronmusikstudio och drömmarna om Ralph Lundstens Universe vila i frid!!!